עלילות קיש וחיש 1 -התחרות הגדולה עם רכבת העמק
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
עלילות קיש וחיש 1 -התחרות הגדולה עם רכבת העמק

עלילות קיש וחיש 1 -התחרות הגדולה עם רכבת העמק

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

הַּתַחֲרּות הַּגְדֹולָה עִם רַּכֶבֶת הָעֵמֶק הּוא הַּסֵפֶר הָרִאׁשֹון ּבַּסִדְרָה הַּמְרַּתֶקֶת וְהַּמַצְחִיקָה לְהִתְּפַּקֵעַעַל סַּבָא קִיׁש, סִּפּורָיו הַּמֻפְלָאִים וְעַל ּכַלְּבֹו הַּמֻפְלָא חִיׁש. הַּפַעַם הַּסִּפּור עֹוסֵק ּבָעֲלִילֹות הַּמְׁשַעֲׁשְעֹות ּומְסַּמְ הַּׂשֵעָר ׁשֶל סַּבָא קִיׁש וְכַלְּבֹו הַּמֻפְלָא חִיׁש, ׁשֶּמַתְחִ ּבְעֵמֶק יִזְרְעֶאל, עֹובְרֹות לַאֲגַם הַחּולָה ּובַחֲזָרָ לְרַּכֶבֶת הָעֵמֶק הַהִיסְטֹורִית ׁשֶל ּפַעַ סֵפֶר מְׁשַעֲׁשֵעַלְכָל הַּיְלָדִים ׁשֶאֹוהֲבִים לִצְחֹוק וְלֵהָ מִּסִּפּורֵי הַרְּפַתְקָאֹות מְרַּתְקִ..

עוד על הספר

עלילות קיש וחיש 1 -התחרות הגדולה עם רכבת העמק שלמה אבס