The World of the Aggadah
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
The World of the Aggadah

The World of the Aggadah

ספר מודפס

עוד על הספר

אביגדור שנאן

אביגדור שנאן הוא פרופסור בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי מחקריו הם ספרות המדרש והאגדה, התרגומים הארמיים וסידור התפילה.

תקציר

ספרות האגדה של חז"ל, שנתחברה בעיקר בארץ ישראל במאות הראשונות לספירה המקובלת, לא הייתה בחינת "ספרות לבדד תשכון". כמוה כעץ ענף ורב-הוד: שורשיה יורדים עד לתקופת המקרא, עליה וזלזליה מגיעים הרחק אל ימי הביניים, ואף גזעה, עיקר עיקרה, שולח ענפים, מהם דקים מהם עבים, לכל עבר, אל עולמות ספרותיים-תרבותיים בני זמנם של חז"ל.

חיבור זה מבקש לתאר בקצרה את הספרויות והתרבויות העיקריות הנושקות לספרות האגדה של חז"ל, הן מבית - בקרב עם ישראל - הן מחוצה לו, וכן להצביע על הזיקות המגוונות וקשרי הקשרים שבין אגדתם של חכמינו לבין העולמות שעמם באו במגע, ודרך אגב להטעים את הקורא במעט מן השאלות שעוסקים בהן חוקרי ספרות חז"ל. הדיון מלווה בדוגמאות מרובות, שנבחרו בעיקר בשל היותן משברות את האוזן ומהנות את הלב.

אביגדור שנאן

אביגדור שנאן הוא פרופסור בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי מחקריו הם ספרות המדרש והאגדה, התרגומים הארמיים וסידור התפילה.

עוד על הספר

The World of the Aggadah אביגדור שנאן

טעימה מהספר תעלה בקרוב...