תנאי שימוש

1.     כללי

1.1 תקנון ותנאי השימוש ("התנאים/ תנאי שימוש") אלו מסדירים את השימוש באתר "עברית" בכתובת:  https://www.e-vrit.co.il 

"האתר" ובכל השירותים המוצעים באמצעותו וכן באפליקציות השונות של החברה (ביחד או ברבים: "האפליקציות"). בכל מקום שמצוין אתר או אפליקציות, אזי אותה הוראה תחול ביחס לשניהם במשתמע (קרי השימוש באחד מהמונחים, נעשה מטעמי נוחות בבד), למעט בסעיפים שבהם יצוינו הוראות נפרדות לאיזה מהמוצרים (אתר או אפליקציות) בפרט.

תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, באפליקציות והזמנת שירותים ורכישות באמצעותם לרבות במסגרת מועדון הלקוחות וכל יתר השירותים, אשר טעונים רישום, בין אלה שקיימים ובין העתידיים.

תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר ובשירותיו בינך (לעיתים: "משתמש קצה") לבין בעלי האתר ידיעות אינטרנט  (להלן: "החברה"). הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש ו/או רכישה דרך האתר ו/או האפליקציה מהווה את הסכמתך לתנאי ההסכם. במקרה ואינך מעוניין/ מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותיו.

1.2.   תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3.  הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

1.4.   הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר.

1.5.  כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים.

1.6  החל מיום 4.11.18 ימכרו באמצעות האתר גם ספרים מודפסים וזאת בשלב זה, לאספקה בישראל בלבד. הוראות תקנון זה יחולו במשתמע על מכירה זו גם כן ובמקביל לתחולתן ביחס למכירת ספרים דיגיטליים, למעט בסעיפים שבהם יצוינו הוראות נפרדות לאיזה מהמוצרים (תכנים ו/או ספרים דיגיטליים או ספרים מודפסים) בפרט.
 
2.      רישום לצורך ביצוע רכישות באמצעות האתר

2.1   ביצוע רכישות דרך האתר והורדת תוכן דיגיטלי (download) באמצעות האתר מותנה ברישום. שם המשתמש  יוגדר אוטומטית בתהליך הרישום, על בסיס צירוף אותיות ו/או מספרים מכתובת הדוא"ל שהוזנה על ידך במסגרת הליך הרישום כאמור.

2.2  תוכל ליהנות אפוא משירותי האתר ו/או האפליקציות ולהשתמש בהן לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

2.3  יודגש כי על גבי מכשיר קצה אחד (מחשב, מחשב לוח/טאבלט וכיו"ב), לא ניתן לפתוח יותר מחשבון משתמש אחד בלבד; וכי משתמש רשאי להגדיר באמצעות שם המשתמש וסיסמתו, חשבון משתמש, במסגרתם של עד חמישה (5) מכשירי קצה בלבד.

2.4   ככל והשימוש בחלק מהשירותים באתר, יתאפשרו באמצעות קופון. ההוראות והתנאים המתייחסים לתשלום ו/או שימוש באמצעות קופון, עשויות להימצא בתחתית הקופון הספציפי, שבו תרצה לעשות שימוש.

2.5      בעת ההרשמה לשירות טעון רישום ובפרט "מועדון לקוחות" של האתר, אתה מתבקש למסור פרטים נוספים על אלה שמסרת במסגרת תהליך ההרשמה לאתר ו/או להתבקש לעבור הליך הרשמה ייעודי לאותו שירות. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים תוכל לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של עברית לפי פרטיו להלן (service@e-vrit.co.il) או באופן עצמאי ב"איזור האישי" באתר

2.6     הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע של האתר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו יתכן ותוגבל משימוש בשירות שטעון הרשמה. החברה לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, הניתנת לעיון בהיפר קישור.

2.7     בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור כתובת מייל וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

2.8     שמור על כתובת המייל והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

2.9     לסיוע במקרה של אובדן סיסמא תוכל ליצור קשר עם פרטי שירות הלקוחות של האתר לפי פרטיו להלן (service@e-vrit.co.il) או באמצעות כפתור "שכחתי סיסמא" באתר.

2.10   החברה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

•  אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;

•  אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של החברה;

•  אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר ו/או באפליקציות לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

•  אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;

•  אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;

•  אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;

•  אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);

•  אם יש לך חוב כספי לחברה ו/או למי מטעמה לרבות חנויות האפליקציות הסלולריות הרלבנטיות ( app store-google play ("חנויות האפליקציות הרלבנטיות") , או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

 2.11   מבלי לגרוע מיתר התנאים המפורטים להלן, להלן התייחסות פרטנית לגבי האפליקציות השונות שמשווקות על ידי החברה:

  3. "אפליקציית עברית"

3.1  האפליקציה מקדמת ומשווקת תכנים דיגיטליים/ספרים שונים לצריכה ורכישה על ידי משתמשי הקצה.

3.2    האפליקציה ניתנת להורדה מחנות app store ומחנות google play, למכשירים מבוססי מערכת iOS או android בהתאמה.

3.3  ניתן לרכוש את התכנים הדיגיטליים באתר החברה ולא באפליקציה; או להיכנס באמצעות אפליקציה שפעילה על מכשירים מבוססי מערכת הפעלה מסוג android שבהם יש קישור ישיר לחנות המקוונת של האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את האפשרות לשימוש בתכנים באמצעות האתר, כך שהשימוש בתכנים יתאפשר באמצעות האפליקציה בלבד וזאת, בין היתר, מטעמי אבטחת מידע.

3.4   התשלום בגין התכנים הדיגיטליים הנרכשים, מבוצע בעת הורדתם בפועל. העלות של כל תוכן דיגיטלי, נקובה לצדו באפליקציה, בהיקף ובמידה מקובלים והתשלום בגינם כאמור מבוצע בעת הורדתם בפועל.

ביחס לספרים מודפסים בפרט, יובהר כי המחיר המחייב לצרכן הינו זה הנקוב באתר, ללא תלות במחיר הקטלוגי שיתכן ואף הוטבע על גבי כריכת הספר על ידי המוציא לאור.

3.5    עסקה לרכישת תוכן דיגיטלי תעשה מול החברה. ביחס לרכישות אלה החברה תהא זו שתנפיק חשבונית מס כדין בגין כל רכישה.

3.6  אותם שם משתמש וסיסמא, יאפשרו את השימוש באתר ובאפליקציות; וכן לצורך אחזור תכנים דיגיטליים שאותם רכשו משתמשי הקצה באפליקציה, ונמחקו מסיבות שונות, לרבות עקב החלפת מכשיר הקצה שברשותם או החלפתו במכשיר קצה חדש.

3.7 יודגש עם זאת, כי במקרה שבו תימחק האפליקציה ו/או יוחלף מכשיר, לא ישמרו במסגרת ספרים שהורדתם החוזרת מתאפשרת כאמור, סימונים (כגון סימניות, הדגשות, הערות) ו/או מידע נוסף אם צוין על ידך, בגוף קבצי הספרים באמצעות האפליקציה.

3.8  שים לב - הקריאה של הספרים, קרי השימוש בתכנים הדיגיטליים בהתאם לתנאי שימוש אלה, מתאפשר ללא הקלדת שם משתמש וסיסמא כל זמן שהמשתמש מחובר לאפליקציה "עברית" באמצעות שם המשתמש וסיסמתו.

3.9   תכנים דיגיטליים שנרכשו באמצעות אפליקציית עברית, יורדו אל מחשב הלוח, לקריאה בתוך אפליקציית "עברית" (שתשמש לצורך העניין כקורא-דיגיטלי) על בסיס טכנולוגיית download, בלא שניתן להעתיקם ו/או לעשות העברה בהם (מחמת היותם מוגנים בפתרון ניהול זכויות דיגיטלי, קרי מערכת DRM- digital rights managmenat). החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את האפשרות לשימוש בתכנים באמצעות האתר, כך שהשימוש בתכנים יתאפשר   באמצעות האפליקציה בלבד וזאת, בין היתר, מטעמי אבטחת מידע.

3.10 ספרים שהורדו ואשר עודכן באפליקציה שנרכשו על ידך, ניתנים להורדה חוזרת מגיבוי (Backup), אל מכשיר שמשויך אליך, ללא עלות, באמצעות חשבון המשתמש באתר עברית. 

3.11 בעת הורדת האפליקציה וביצוע רישום זכאי המשתמש ל-5 ספרים דיגיטליים מתנה. רישום דרך האפליקציה, הכולל הזנת שם משתמש וסיסמה, מבצע רישום באופן אוטומטי לקבלת דיוור. ניתן להסיר את קבלת הדיוור בדרכים החוקיות המקובלות.
 
 4. אפליקציות ספרי ילדים

4.1  החל מיום ה-01.06.2019 הפסיקה עברית לשווק אפליקציות לספרי ילדים עד להודעה חדשה.

4.2  החברה שיווקה וקידמה בחנויות האפליקציות הרלבנטיות, ספרי ילדים, שעובדו לאפליקציות אינטראקטיביות בהיקפים שונים. כל ספר ילדים עובד לכדי אפליקציה שעומדת בפני עצמה.

4.3  החברה איננה מתחייבת כי כלל עיבודי הספרים לאפליקציות יהיו נגישים בכלל חנויות האפליקציות הרלבנטיות. מבלי לגרוע מכך, אפליקציות נגישות האפליקציה ניתנת להורדה מחנות appstore ומחנות google play, לשימוש במכשירי קצה (מחשבי לוח/טאבלטים), מבוססי מערכת ios או android  בהתאמה, וכן במכשירי סמארטפון שמבוססים על מערכות הפעלה אלה בהתאמה.

4.4  העלות של כל אפליקציה המהווה כאמור ספר ילדים העומד בפני עצמו, הייתה נקובה לצד האפליקציה להורדה בחנות האפליקציות הרלבנטית. תג המוצר מוצג כאמור בהיקף ובמידה שמקובלים באותה חנות ולפי מדיניותה והתשלום בגין האפליקציות כאמור מבוצע בעת הורדתן בפועל.

4.5  עסקת לרכישת תוכן דיגיטלי באפליקציה למכשירים מבוססי ios  נעשתה מול appstore, ו-appstoreתהא זו שתנפיק חשבונית מס כדין בגין כל רכישה.

4.6  העסקה לרכישת תוכן דיגיטלי באפליקציה למכשירים מבוססי android נעשתה העסקה מול google play. ביחס לרכישות אלה google play תהא זו שתנפיק חשבונית מס כדין בגין כל רכישה.

4.7  צפייה בתכנים שנרכשו בתוך האפליקציה ו/או השימוש באפליקציה עצמה לאחר הורדתה, תתאפשר ללא הקלדת שם משתמש וסיסמא, כל זמן שהאפליקציה נמצאת על גבי מכשירך. 

4.8  במקרה של מחיקת אפליקציה של ספר ילדים ו/או החלפת מכשיר, תוכל לאחזר האפליקציה למכשירך מגיבוי (backup), ללא עלות, בהנחה שביצעת גיבוי קודם לכן; או לפנות בבקשה לאחזר/להוריד האפליקציה שוב, ללא עלות, באמצעות פנייה ישירה ל-appstore או google play  בהתאמה, לפי פרטי שם המשתמש והסיסמא שלך באותה חנות.

4.9   אפליקציות אלה אשר יורדו אל מחשב הלוח, יאפשרו קריאה על בסיס בטכנולוגיית download, בלא שניתן להעתיקם ו/או לעשות העברה בהם (מחמת היותם מוגנים בפתרון ניהול זכויות דיגיטלי, קרי מערכת DRM- digital rights managmenat).

4.10  אפליקציות אלה שהורדו לאחר שנרכשו על ידך, ניתנות להורדה חוזרת מגיבוי (Backup), אל מכשיר שמשויך אליך, ללא עלות.

4.11  יובהר כי ספרי הילדים נשוא האפליקציות הללו, היו ניתנות להוריד רק מחנויות האפליקציות הרלבנטיות ולא דרך האתר (שאך מקדם אותן ומשווק אותן).

  5. אפליקציית וידיאו לילדים

5.1 עדכון מיום 21.7.14: החל מיום 31/7/2014 לא ניתן להוריד האפליקציה יותר.
  
 6. מועדון הלקוחות

6.1 ההוראות המפורטות בתת פרק זה, הינן בנוסף ליתר הוראות תנאי שימוש אלה. יובהר כי יתר ההוראות בתנאי שימוש אלה וכן ההוראות במדיניות הפרטיות של האתר, יחולו במלואן על השימוש ו/או ההרשמה ו/או המוצרים ו/או השירותים שירכשו ו/או יוענקו ו/או יסופקו לחברי מועדון הלקוחות ו/או הפרטים שחברי מועדון הלקוחות ימסרו במסגרת הרשמתן אליו, לפי העניין.

6.2  כאמור במבוא לתנאי שימוש אלה, ההרשמה למועדון הלקוחות, תעשה בנפרד מההרשמה לאתר עברית.

6.3 יודגש, כדי להירשם למועדון הלקוחות, נדרש חשבון באתר עברית. לא ניתן להירשם למועדון הלקוחות, ללא חשבון פעיל באתר עברית.

6.4  ההרשמה למועדון הלקוחות מיועדת ללקוחות פרטיים.

6.5 ההרשמה למועדון, תהווה אישור נוסף, לקריאה, הבנה והסכמה להוראות תנאי שימוש אלה בכללותם ובפרט בקשר עם מועדון הלקוחות.

6.6 ההרשמה למועדון הלקוחות איננה כרוכה בתשלום, ואולם כרוכה במסירת פרטים מהימנים ונכונים, כבסיס לקבלת דיוור ו/או דברי פרסומת ועדכונים שיווקיים אחרים, אודות הטבות שמוצעות במסגרת מועדון הלקוחות לחבריו. כמו כן, מסירת הפרטים באופן האמור, עלולה להשפיע על היכולת לממש ההטבות השונות, שיוצעו במסגרת מועדון הלקוחות מעת לעת.

יובהר, הרשמה למועדון הלקוחות מהווה אשרור של חבריו לקבלת דיוור ו/או דברי פרסומת ועדכונים שיווקיים אחרים כאמור, בדוא"ל ו/או בהודעותsms  ו/או באמצעות פניה, בכל אחד מפרטי הקשר, שחברי מועדון הלקוחות, ידרשו למסור בעת הרשמתם אליו. ככל שחבר במועדון הלקוחות יחפוץ בכך, הוא יוכל להודיע לחברה כי ברצונו לחדול מקבלת עדכונים כאמור. הסרתו של חבר במועדון הלקוחות כאמור עלולה לגרוע אותו לחלוטין ממאגר המידע של מועדון הלקוחות ולהגביל את יכולתו לממש הטבות שאותן רכש ו/או שאליהן נרשם וממילא להפסיק לקבל עדכונים כאמור.

6.7 יודגש, יתכן שחלק מההטבות במועדון הלקוחות, יפנו את חבריו המעוניינים במימושן, אל ספקים חיצוניים לעברית. הבהרה על כך תובא בגוף ההטבה ובמקרים אלה, האחריות על מתן ו/או מימוש ההטבה ו/או איכות המוצר ו/או השירות נשוא ההטבה, תחול במלואה ובאופן בלעדי אותם ספקים חיצוניים.

6.8 החברה תפעל מעת לעת להעשיר את מועדון הלקוחות בהטבות לחבריו ואולם איננה מתחייבת לכמות ו/או היקף ההטבות במועדון ושווין. כמו כן, והגם שההטבות במסגרת מועדון הלקוחות, מיועדות באופן בלעדי לחבריו, שמורה לחברה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, להציע חלק מההטבות כאמור, גם ליתר לקוחותיה הרשומים לעברית (ושאינם חברים במועדון הלקוחות).

6.9  ההטבות במועד הקמתו של מועדון הלקוחות, הינן: קופון לספר מתנה ביום הולדתו של חבר מועדון הלקוחות, אפשרות לצבור נקודות (סכומי בונוס כהגדרתם מטה) בעת ביצוע רכישות באתר ו/או באפליקציות, וכן אפשרות לצבור נקודות בעבור רישום של חברים באתר ("חבר מביא חבר"), מקסימום עד 5 חברים בלבד לצבירת נקודות וכן מותנית ברכישה של 10 ש"ח לפחות באתר עברית לפני הזמנת החבר.

 6.10 קופון יום הולדת (לספר המתנה), ישלח וימתין בחשבונו של מי שחבר במועדון הלקוחות במועד המתאים(ביום הולדת). קופון יום ההולדת, כפוף מן הסתם לכך שבעת הרשמה למועדון הלקוחות, מסר החבר את מועד יום הולדתו האמיתי.

מימוש קופון יום ההולדת אפשרי במהלך החודש שבו חל יום הולדתך. בתחילת אותו חודש תקבל דיוור ייעודי שישלח עם קישור לקבוצת הספרים שמתוכה תוכל לבחור את "ספר יום ההולדת".

יודגש כי החברה תהא זכאית להגביל את רפרטואר המוצרים ו/או השירותים באתר ו/או באפליקציות, שבמסגרת רכישתן ניתן יהיה להשתמש בקופונים כאמור. כמו כן, צבירת סכומי בונוס בעבור ביצוע רכישות ו/או רישום חברים בפרט, תעשה גם על פי ההוראות הבאות:

נקודות בונוס בגין צירוף חברים לעברית

6.10.1   באפשרותך להזמין גולשים נוספים לבצע רכישות באתר ו/או באפליקציות, באמצעות קישור חד ערכי שיזהה אותך כממליץ ויונפק בעבורך במהלך הרשמתך למועדון הלקוחות (להלן: "הקישור הייחודי").

6.10.2   את הקישור הייחודי תוכל לפרסם באתרים שונים המציגים תכנים חוקיים בלבד, באמצעות הדואר האלקטרוני ובכל דרך חוקית שאינה טורדנית כלפי כל אדם ו/או על פי דין. הפרת תנאי זה תבטל כל זכות שצברת.

6.10.3  בעבור כל הרשמה לעברית, שבוצעה על ידי מי מחבריך בעקבות המלצתך כאמור ועל פי הנתונים שיקלטו במערכת המחשבים של החברה, ביחס לקישור הייחודי שלך (להלן: "הגולש המזכה") ייצבר לזכותך סכום של חמישה (5) ₪ בלבד (להלן: "סכום הבונוס") המיועד למימוש על ידך בלבד באתר ו/או באפליקציות ביחס למוצרים ו/או שירותים שאינם במבצע, (כמו-כן וככלל לא יינתנו כפל הנחות). יובהר כי לא תהא רשאי לתשלום כספי ו/או אחר בגין זכאותך לסכום הבונוס, חלף מימושו באתר ו/או באפליקציות כאמור.כאמור לעיל, האפשרות לצבור סכומי בונוס בעבור רישום של חברים באתר ("חבר מביא חבר"), מוגבלת לצבירה וצירוף של עד 5 חברים בלבד וכן מותנית ברכישה של 10 ש"ח לפחות באתר עברית לפני הזמנת החבר.

6.10.4  יודגש, הרשמתו של הגולש המזכה לעברית, חייב להתבצע באותו רצף גלישה ("סשן"), שבמסגרתו הוא נכנס לעמוד ההרשמה בעברית, באמצעות הקישור הייחודי והרשמה של הגולש המזכה, שכוללת את מסירת אותה כתובת דוא"ל שאליה קיבל את הזמנתך.  הרשמה  באופן שונה ו/או אחר כלשהו, לא תאפשר לזהות את הגולש המזכה כחבר שלך ולפיכך לא תוכל ליהנות מסכום הבונוס.

6.10.5   למען הסר ספק מובהר כי הנך זכאי לסכום הבונוס רק פעם אחת עבור כל גולש מזכה, וכי אינך זכאי לשום סכום שהוא בעבור רכישות נוספות שיבצע גולש מזכה בכל זמן שהוא, באתר ו/או באפליקציות.

6.10.6   עוד יודגש כי זכאותך לסכום בונוס כלשהו כאמור בתת-פרק זה (להלן: "צבירת כסף ומימושו") תתקיים אך ורק כל זמן שהנך רשום כחבר במועדון הלקוחות, בעת רצונך לממש ו/או מימושך את סכום הבונוס.

6.10.6.1 רכישת עתידית שבוצעה כולה או חלקה באמצעות נקודות בונוס שצברת באיזה ממסלולי הצבירה בעברית (המפורטים בתקנון זה ובפרט באמצעות צירוף גולש מזכה רשום נוסף לעברית), לא תזכה בצבירת נקודות בונוס נוספים בחשבונך.

6.10.6.2 תוקף נקודות הבונוס נשוא מסלול צירוף חברים לעברית:

סכומי צבירה שיצטברו במסלול נקודות בונוס בגין צירוף חברים לעברית החל מיום 1 במאי 2020, יהיו ברי מימוש למשך שנה.
כל נקודה או צבר נקודות שנזקפו בגין רכישה מסוימת, יהיו בתוקף למימוש במשך שנה ממועד הרכישה הרלבנטית.

תוקפן של נקודות שנצברו במסלול צבירה זה עד ליום 1 במאי 2020, יהיו בתוקף למשך שנה מיום 1 במאי 2020.
תוקפן של נקודות שלא מומשו בתקופות המיועדים כנ"ל, יפוג.
 
6.10.7   ידיעות אינטרנט רשאית לשנות את גובה סכום הבונוס והיא תפרסם ביחס לכך הודעה כמו ביחס לכל תנאי בתנאי שימוש אלה. סכום הבונוס ישונה החל ממועד פרסום הודעה על כך.

6.10.8   תוכל לעקוב אחר סכומי הבונוס שייצברו לזכותך בעמוד החשבון האישי שלך באתר ו/או באפליקציות.

6.10.9   החברה אינה ולא תהא אחראית לכל תקלה טכנית כלשהי שתגרום לשיבוש נתוני המעקב הנוגעים לקישור הייחודי. מבלי לגרוע מכל, החברה תעשה מאמץ כמיטב יכולתה לשחזר נתונים אלו על מנת שתוכל לממש את זכאותך לסכום הבונוס, שנצבר בחשבונך האישי.

 נקודות בונוס בגין רכישות על ידי חברי מועדון הלקוחות של עברית

6.10.10 כל זמן שהנך חבר במועדון הלקוחות, תהנה מסכום בונוס בשווי 5% מסכום רכישה של ספרים שאינם במבצע (לדוגמא בעבור רכישה של כותר יחיד, שעלותו 39 ₪, שלא במבצע, יצטברו במועד הרכישה 1.95 ₪)***. זכאות בסכום הבונוס, תיזקף לזכותך לאחר ביצוע רכישה כאמור.

***עד ליום 1 בספטמבר 2020 צבירת נקודות הבונוס במסלול רכישות על ידי חברי מועדון, ימשיך להיות מחושב על בסיס 1 ₪ לכל 10 ₪ ממחיר הרכישה.

6.10.11 גם כאן סכום הבונוס מיועד למימוש על ידך בלבד באתר ו/או באפליקציות ולא תהא רשאי לתשלום כספי ו/או אחר בגין זכאותך לסכום הבונוס כאמור, חלף מימושו באתר ו/או באפליקציות כאמור.

6.10.12 זכאותך לסכום הבונוס הינה חד פעמית בגין כל רכישה של מוצרים ו/או שירותים שאינם במבצע.  

כמו כן ניתן לממש את סכומי הבונוס שנצברו במסגרת מועדון הלקוחות לרכישת ספרים שאינם במבצע בלבד.

עוד וככלל לא יינתנו כפל הנחות. כמו כן, רכישת עתידית שבוצעה כולה או חלקה באמצעות נקודות בונוס שצברת באיזה ממסלולי הצבירה בעברית (המפורטים בתקנון זה ובפרט אגב רכישה שביצעת כחבר מועדון בעברית), לא תזכה בצבירת נקודות בונוס נוספים בחשבונך.

6.11  תנאי למימוש סכום הבונוס הינו חברות פעילה במועדון הלקוחות, בעת המימוש. כמו כן, סכום הבונוס צריך להיות בתוקף ובהקשר זה:

סכומי צבירה שיצטברו במסלול בגין נקודות בונוס בגין רכישות על ידי חברי מועדון הלקוחות של עברית החל מיום 1 במאי 2020, יהיו ברי מימוש למשך שנה.

יובהר כי כל נקודה או צבר נקודות שנזקפו בגין רכישה מסוימת, יהיו בתוקף למימוש במשך שנה ממועד הרכישה הרלבנטית.

תוקפן של נקודות שנצברו במסלול צבירה זה עד ליום 1 במאי 2020, יהיו בתוקף למשך שנה מיום 1 במאי 2020
תוקפן של נקודות שלא מומשו בתקופות המיועדים כנ"ל, יפוג.

6.12 מחירי מבצע מיוחדים. במבצעים מסוימים לאורך החודש חברי מועדון נהנים ממחירים מיוחדים, מעבר למחיר המבצע הרגיל. המחיר המיוחד מופיע אוטומטית על הספר, אין צורך לעשות שום פעולה כדי לקבל אותו, רק לוודא שהינכם מחוברים כחברי מועדון.

 6.13 מתנות והנחות בהפתעה. במסגרת קמפיינים שאנחנו מקיימים ברשתות החברתיות, חברי מועדון מקבלים הנחה נוספת.

6.14 קופון הנחה ביום ההולדת. בנוסף למתנת יום ההולדת, במהלך חודש ההולדת שלך נשלח לך קופון שמעניק 10% הנחה לרכישת ספרים בכל פורמט, גם על ספרים שכבר נמצאים באותו רגע במבצע.

 6.15 ספר מודפס במתנה. מעת לעת בחודש הספר העברי, נוסיף לכל הזמנת ספרים מודפסים על ידי חברי מועדון, עוד ספר שייבחר על ידי הצוות שלנו, במתנה.

 6.16  הנחות על משלוחים. חברי מועדון משלמים פחות על משלוחי ספרים מודפסים, גם לנקודת איסוף וגם עד הבית.

6.17   החברה אינה ולא תהא אחראית לכל תקלה טכנית כלשהי שתגרום לשיבוש נתוני מעקב אחר רכישותיך לטובת חישוב סכומי הבונוס אך מבלי לגרוע מכל, החברה תעשה מאמץ כמיטב יכולתה לשחזר נתונים אלו על מנת שתוכל לממש את זכאותך לסכום הבונוס, שנצבר בחשבונך האישי.

6.18   החברה איננה מחויבת להציע את כלל ההטבות שבמועדון הלקוחות לכלל חבריו, והיא יכולה לבחור לפי שיקול דעתה הבלעדי לכוון הטבה כזו או אחרת לפלח מסוים של חברים (למשל הטבות בקשר עם רכישת ספר מסוים לחברות (נשים) במועדון הלקוחות בלבד, לקראת יום האישה הבינ"ל וכיו"ב).

6.19   החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות מועדון הלקוחות, לבטל במסגרתו הטבות שונות אף לאחר ששווקו מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה של ספק חיצוני שנמצא לפי שיקול דעתה של החברה, כי אינו מכבד ההטבות שלהן התחייב ו/או נכנס למצבים משפטיים שונים של חדלות פירעון). הודעה מתאימה על כך תפורסם בתנאי שימוש אלה ו/או באתר ו/או באפליקציות ו/או בעמודי מועדון הלקוחות באתר ו/או תישלח אל חברי מועדון הלקוחות (ובפרט אלה שנרשמו ו/או רכשו הטבה מסוימת במסגרתו), לפי העניין.

6.20   החברה רשאית להפסיק חברותו של חבר במועדון הלקוחות, ככל ומצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי  הוא הפר את האמור בתנאי שימוש אלה ו/או במדיניות הפרטיות של האתר. במקרים אלה, החברה רשאית לבטל את זכאותו של חבר שחברותו במועדון הלקוחות נשללה, לממש ההטבות ובפרט את סכומי הבונוס שצבר עם בכלל במהלך היותו חבר במועדון הלקוחות. אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד של החברה, כלפי אותו חבר מועדון לקוחות (לשעבר), בקשר עם מעשיו ו/או מחדליו שנעשו בניגוד לדין ו/או בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה והסבו לחברה ו/או למי מטעמה, נזק ו/או הוצאה ו/או טרחה כלשהו.

6.21  ההטבות במועדון הלקוחות, מיועדות למימוש אישי על ידי חברי מועדון הלקוחות בלבד. במקרה של הסבה ו/או העברת זכות בהטבה כלשהי למי שאינו חבר במועדון הלקוחות, החברה ו/או הספק החיצוני, אינם מחויבים לכבד הסב ו/או ההעברה ולספק המוצר ו/או השירות ו/או לאפשר למוסב ו/או המועבר לממש ההטבה כאמור.

6.22   כלל ההוצאות הנלוות למימושן של איזה מההטבות יחולו במלואן על חברי מועדון הלקוחות ובכללן הוצאות נסיעה, שימוש בקווי תקשורת וכיו"ב.

6.23   ככל שבין חבר במועדון הלקוחות ובין ספק חיצוני שאינו החברה, תתגבש התקשרות על בסיס ההטבה וממילא התקשרות שלא בקשר עמה (רכישת מוצר נוסף בעסקו וכיו"ב), לא תהא לחברה כל אחריות בגין כך ובכלל זה יחול הפטור מאחריות כאמור ביחס לאיכות ו/או טיב המוצר ו/או השירות נשוא ההטבה. יובהר, במסגרת היותך חבר במועדון הלקוחות, עשויה להיות מוצאת לך הטבה בדמות רכישת מוצר ו/או שירות בבית עסק חיצוני. אופן מימוש ההטבה באותו בית עסק וממילא רכישות נוספות במסגרתו שאינן קשורות להטבה, הינן באחריותו של מנהל בית העסק בלבד. הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואתה מסכים עם כך, שלחברה אין יכולת לשלוט על התנהלותו של בית עסק חיצוני. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תשתדל לעשות כביכולתה במסגרת שירותיה ללקוחותיה, להגיע לדין ודברים עם ספק כאמור במטרה לפתור כל מחלוקת שתתגלע באופן סביר ביחס למימוש של ההטבה הרלבנטית בלבד, במסגרת בית העסק שבניהולו.

 8.      תוכן דיגיטלי

8.1   במקרה של הורדת תוכן דיגיטלי באמצעות האתר ו/או האפליקציות, החברה מעניקה לך ביחס אליו, רישיון בתשלום או ללא עלות לפי העניין וכפי שמפורט בתנאי שימוש אלה ובזירת רכישת התוכן הדיגיטלי הרלבנטי (האתר ו/או חנויות האפליקציות הרלבנטיות). הרישיון אינו בלעדי, בר ביטול לעשות בו שימוש אישי (לא מסחרי) בתוכן דיגיטלי כאמור, לשם גישה, קריאה ושימוש בתוכן הדיגיטלי והכל בכפוף לתקנון ולתנאי שימוש אלה.

8.2    החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות ו/או להתקין מחדש באופן אוטומטי את התכנים הדיגיטליים המוצעים להורדה באתר ו/או בחנויות האפליקציות הרלבנטיות וכן שומרת לעצמה את הזכות להסיר את האפשרות לשימוש בתכנים באמצעות האתר, כך שהשימוש בתכנים יתאפשר באמצעות האפליקציה בלבד וזאת, בין היתר, מטעמי אבטחת מידע.

8.3    לא ניתן להעביר את התוכן הדיגיטלי מאמצעי קורא אלקטרוני אחד לאחר בשל פתרון ניהול זכויות דיגיטלי בתכנים (DRM-Digital Rights Management) כאמור.

8.4   מערכת ניהול הזכויות הדיגיטליות כאמור אינה מאפשרת קריאה של קבצים שאינם מותאמים למערכת זו; ואין לעקוף, לשנות או לסכל את מאפייני הבטיחות, כללים מיוחדים או אפליקציות אחרות שמגינות על התוכן הדיגיטלי.

8.5  החברה אינה אחראית לפגמים ו/או טעויות דפוס אשר קיימים בספר בדיגיטלי, המועברים אלינו מהוצאות הספרים ו/או הסופרים עצמם

8.6  ייתכן שחלק מהספרים המוצעים להורדה באתר כוללים תיאורים ו/או תקצירים לגבי תוכנם. תיאורים ו/או תקצירים אלו מסופקים לנוחיות המשתמשים, האתר אינו מתחייב או מציג שהתיאורים ו/או התקצירים המוצגים בו מדויקים או שלמים.

8.7   החברה אינה אחראית להרשאה של הורים או אפוטרופוסים לקטינים שבאחריותם, בכל הנוגע לפעילות באתר ו/או באפליקציות ואגב כך הורדה במסגרת השירות ו/או חשיפה לתכנים, שאינם תואמים לגילם.

8.8  ככלל, המוצרים ו/או השירותים הדיגיטליים ניתנים לעיון וקריאה על גבי מערכות הפעלה ומכשירים תומכים בלבד, מסוג: אנדרואיד, iOS, Web APP. אין פירוש הדבר שלא ניתן לרכוש ו/או לקרוא תכנים דיגיטליים על גבי מכשירים ו/או מערכות הפעלה מסוגים אחרים ואולם אין בכוחה של החברה להתחייב כי הליכי הרכישה ו/או הקריאה במקרים אלה יהיו חפים מתקלות (נוספות על תקלו שיכולות להיגרם מטבעם של מוצרים טכנולוגיים גם על גבי מכשירים ו/או מערכות הפעלה נתמכים). החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את התכנים ממערכות ההפעלה השונות או מהאתר, בין היתר מטעמי אבטחת מידע ומקרה של הסרת התכנים כאמור, לא תהיה לך כל טענה כנגד החברה. 

8.9  החברה פועלת כל העת לשפר את מוצריה ו/או שירותיה ובפרט את האפליקציות. משכך, אין בכוחה להתחייב ששיפורים ושינויים כאמור, לא יגבילו מעת לעת את אופן השימוש ובפרט את הקריאה בתכנים הדיגיטליים, גם במסגרתם של מכשירים ו/או מערכות הפעלה שמתיישנות מעת לעת ואינן בשליטת החברה או מערכות שעלולות לסכן את אבטחת המידע.

 

 9. אספקת מוצרים

9.1   החל מרגע אישור הזמנת רכישה באתר ו/או בחנויות האפליקציות הרלבנטיות, אין היא ניתנת לשינוי ו/או לביטול אלא בכפוף לאמור בפרק "ביטול רכישת פריטים והחזרתם" שלהלן.

9.2    התנאים המוקדמים לביצוע הזמנת רכישה, ולאספקת הספרים ו/או האפליקציות שתרכוש, הם:

א.  באמצעות חיוב על בסיס כרטיס אשראי באתר ו/או באפליקציה שמובילה אל החנות המקוונת באתר:

• סיום בדיקת אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידך;

•  ו- (2) קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע רכישת הפריטים.

* יובהר כי ביחס לרכישת ספרים מודפסים בפרט:

א. כל קניה בעלות הנעה בטווח שבין 100 ₪ ל-199 ₪ ניתן לבצע בשני (2) תשלומים שווים מול חברת האשראי ללא תוספת ריבית,

ב. כל קניה בעלות הנעה בטווח שבין 200 ₪ ל-299 ₪ ניתן לבצע בשלושה (3) תשלומים שווים מול חברת האשראי ללא תוספת ריבית,

ג. כל קניה בעלות הנעה בטווח שבין 300 ₪ ומעלה ניתן לבצע בארבעה (4) תשלומים שווים מול חברת האשראי ללא תוספת ריבית.

ד. הגדלת מספר התשלומים ביחס לאמור תחויב בריבית על ידי חברת האשראי.

ה. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מאפשרות תשלום לרכישת ספרים מודפסים באמצעות paypal לפי הפירוט שלהלן.

ב.  באמצעות חיוב בחשבון ה - paypal שלך, באתר ו/או באפליקציה שמובילה אל החנות המקוונת באתר:

• סיום בדיקת אימות פרטי חשבון ה-paypal שנמסרו על ידך;

•  ו-(2) קבלת אישור חברת paypal לביצוע רכישת הפריטים.

ג.  באמצעות חיוב מול החנות הסלולרית הרלבנטית:

• על פי מדיניותה של חנות האפליקציות הרלבנטית ובאופן המקובל בה, ביחס לאפליקציות שנמכרות במסגרתה.

 9.3  ספרים מודפסים יסופקו כאמור ונכון לשלב זה, בישראל בלבד.

9.4   ביצוע משלוחי ספרים ללקוחות יבוצע בשני אופנים לבחירת הלקוח:

9.4.1 הפצה למרכזי חלוקה. כל לקוח יקבל סמס בסיום הליך הרכישה שביצע ובו יוכל לבחור במרכז החלוקה המועדף עליו לאיסוף ממנו. פרק הזמן לאספקת הספר למקום החלוקה לא יעלה על 14 ימים. במועד ביצוע המסירה למרכז החלוקה, יקבל הלקוח סמס נוסף על כך וכן את פרטי ההתקשרות ושעות הפעילות של מרכז החלוקה שממנו יוכל הלקוח לאסוף המשלוח בעצמו.

9.4.2 משלוח עד הבית. הלקוח יכול לבחור קבלת ההזמנה עד לביתו או לכל כתובת אחרת שיבחר במדינת ישראל. ביום קבלת ההזמנה יקבל הלקוח הודעה אודות מסירת החבילה בטווח שעות שיצוין ללקוח. באפשרות הלקוח להקיש על קישור ולעבור למרכז שירות מקוון– שם יוכל לשנות את מועד קבלת ההזמנה ושינוי מיקומה. כשהשליח יוצא לכיוון הלקוח נשלחת ללקוח הודעת התראה בצירוף קישורית למערכת ETA המאפשרת מעקב אחר השליח. השליח מגיע לנקודת החלוקה ויוצר קשר עם הלקוח. היה והלקוח לא עונה, מצלם השליח את נקודת המסירה. נשלחת הודעת סמס חדשה לתיאום מחדש. במידה והלקוח לא מעוניין בקבלת המשלוח יפנה לשירות הלקוחות לבקשת ביטול ההזמנה.

9.5 עלויות שילוח:

9.5.1  עלויות הכרוכות בשליחות למרכזי הפצה: העלות למשלוח מוצרים בקנייה אחת, שסכומה המצטבר פחות מ-100 ₪, הינה 13 ₪ בלבד. לעומת זאת, משלוח מוצרים שנרכשו בקנייה אחת, שסכומה המצטבר הינו 100 ₪ ומעלה, לא תחויב בעלות. יובהר כי בחישוב סכומי העסקה לצרכי חישוב עלות המשלוח, יילקח בחשבון סכום מצטבר של הספרים הדיגיטליים נשוא אותה רכישה ומשלוח בלבד.

9.5.2  עלויות הכרוכות בשליחות עד הבית: העלות למשלוח מוצרים בקנייה אחת, שסכומה המצטבר פחות מ-250 ₪, הינה 25 ₪ בלבד. לעומת זאת, משלוח מוצרים שנרכשו בקנייה אחת, שסכומה המצטבר הינו 250 ₪ ומעלה, לא תחויב בעלות. יובהר כי בחישוב סכומי העסקה לצרכי חישוב עלות המשלוח, יילקח בחשבון סכום מצטבר של הספרים הדיגיטליים נשוא אותה רכישה ומשלוח בלבד.

9.6 מועד אספקת ספרים

9.6.1  הודעת סמס בדבר אספקת הספר/ים תשלח תוך 2 ימי עסקים לספרים המוצגים באתר עברית ולצדם התווית "משלוח תוך 48 שעות".

9.6.2  הודעת סמס בדבר אספקת הספר/ים תשלח תוך 14 ימים לספרים המוצגים באתר עברית שאינם נושאים את התווית "משלוח תוך 48 שעות". ככלל, עברית עושה כל שביכולתה לספק את הספרים במועדים קצרים משמעותית מהמועד הנקוב בסעיף זה.

9.6.3  הודעת סמס בדבר אספקת הספר/ים תשלח תוך 2 ימי עסקים מרגע כניסת הספרים למלאי, לספרים המוצגים באתר תחת הכיתוב "מכירה מוקדמת", ספרים אלו מוצעים למכירה באתר טרם היותם מודפסים, עברית עושה כל שביכולתה לדאוג שהספרים יגיעו במהירות המרבית למחסניה ומשם לבית הלקוח, ייתכנו עיכובים שאינם בשליטתה של עברית.

  10.מדיניות מחירים

10.1    מחיר התוכן הדיגיטלי אשר בו תחויב בגין הזמנה הנו המחיר המצוין באתר ו/או בחנות האפליקציות הרלבנטית ו/או באפליקציה הרלבנטית, במועד ביצוע ההזמנה.

ביחס לספרים מודפסים בפרט, מובהר כי המחיר המחייב לצרכן הינו זה הנקוב באתר, ללא תלות במחיר הקטלוגי שיתכן ואף הוטבע על גבי כריכת הספר על ידי המוציא לאור. כמו כן, עלויות משלוח יגבו בהתאם להוראת סעיף 4.5 לעיל.

10.2   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים כאמור, ללא הודעה מראש.

10.3    שינוי המחיר לא ישפיע על הזמנות שאושרו על ידי החברה לפני השינוי גם אם טרם סופקו.

10.4    המוצר ו/או השירות ו/או הרישיון באלה, ככול שיינתנו לך כנגד תמורה כספית, שתפורט כאמור באתר ו/או בממשק ההורדה של האפליקציה בחנויות האפליקציות הרלבנטיות ו/או באפליקציה הרלבנטית, בהיקף ובמידה מקובלים:

א. התשלומים באתר מבוצעים במטבע ישראלי בלבד.

ב. כלל הסכומים המפורטים באתר, כוללים בתוכם את המע"מ.

למניעת ספקות יובהר, כי המחיר המוצג הינו מחיר סופי לקונה, בין אם העסקה חייבת במע"מ ובין אם לאו, והוא לא ישונה גם אם העסקה פטורה ממע"מ וגם אם על העסקה חל מע"מ בשיעור אפס.

ג.  התשלומים בחנות האפליקציות הרלבנטיות ו/או באפליקציות השונות, מבוצע על בסיס המטבע המקומי, במדינה שבה מבוצעת הרכישה; ואולם ביחס לרכישות באפליקציית "עברית" על גבי מכשירים מבוססי מערכת הפעלה מסוג android, הרכישה נעשית במטבע ישראלי בלבד, בכל מקום בעולם, מאחר והחנות הדיגיטלית במסגרתה, מפנה אל החנות המקוונת באתר, שבו מבוצעות הרכישות במטבע הישראלי בלבד.

11. אמצעי התשלום

11.1    התשלום עבור רכישת התוכן דיגיטלי באתר יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף למעט כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי חברת דיינרס (רק דיינרס), ואשר ניתנים לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין מפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה.

11.2    הנך מאשר כי ידוע לך שסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות קרדיט גארד שרותי סליקה ו/או כל ספק אחר שייבחר על ידי האתר ("ספק הסליקה") וכפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של ספק הסליקה.

11.3    במסגרת חנויות האפליקציות הרלבנטיות, החיוב יעשה על בסיס אמצעי התשלום שאותו מסרת להנהלת החנות הרלבנטית כאמור, על פי מדיניותה ובאופן המקובל בה מבחינת תהליך ומדיניות תשלום, ביחס לאפליקציות שנמכרות במסגרתה כנגד תשלום כספי.

 12. ביטול רכישת הפריטים והחזרתם

12.1    על פי דין, לא תתאפשר החזרה של תוכן דיגיטלי שהורד באמצעות האתר, אלא אם התברר שהוא פגום. בהקשר זה, החברה רשאית לבקש ממך לגשת למשרדיה ו/או לפעול באופנים אחרים כדי להוכיח פגמים כאמור באופן שיניח את דעתה, והנך מתחייב לשתף איתה פעולה בתום לב לצורך ביצוע הבדיקה כאמור.

12.1.1 לגבי ספרים מודפסים בפרט –

1. זכות הביטול אפשרית

א. כל זמן שהספר טרם סופק ללקוח.

ב. במידה והספר סופק באריזת יצרן (מו"ל) מקורית, שללא פתיחתה לא ניתן לקרוא ו/או להשתמש בו ובמידה:

i. בקשת ביטול הרכישה הגיעה מהצרכן ל"עברית", בתוך 14 ימים ממועד אספקתו;

ii. הספר הוחזר כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית;

iii. לבקשת הביטול צורפה אסמכתא שמאפשרת אימות רכישה.

iv. התשלום בגין הרכישה יושב במקרה זה אל הלקוח בניכוי 5% מעלות הרכישה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

ג.  במקרה של פגם בספר המודפס שסופק או מחמת אי התאמה בין הספר המודפס שסופק וזה ששולם בגינו או בשל אי אספקת הספר המודפס במועד המוסכם עם הלקוח.

במקרה זה לא יגבו מהלקוח דמי ביטול.

2. לא ניתן לבטל רכישת ספרים מודפסים:

א. באמצעות תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען;

ב. שסופקו כשאינם ארוזים כאמור;

12.2   ביטול רכישות שביצעת בקשר עם האפליקציות בחנויות האפליקציות הרלבנטיות, יעשה לפי המדיניות הנהוגה בהן בלבד.

12.3    החברה רשאית לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם מסרת פרטים שגויים ו/או חסרים;

ב. במקרה של הפרה של תנאים אלו, לרבות הפרה צפויה;

ג. אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי ו/או paypal.

ד. אם היא תידרש לכך בהתאם למדיניות והסכמיה עם הנהלות חנויות האפליקציות הרלבנטיות

ה. תקלה בממשק החיובים והגביה באתר (וממילא תקלה דומה בממשק החיובים והגביה בחנויות האפליקציות הרלבנטיות).

ו. אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות נשוא הרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים.

ז. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה.

ח. אם יתברר לה כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.

ט. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.

י.  במקרים שבהם נודע לחברה והוכח לשביעות רצונה, שהרוכש פעל בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות הדין בקשר עם האתר ו/או האפליקציות ו/או התוכן הדיגיטלי שרכש, ו/או התכנים הכלולים באלה.

יא. החברה תמצא לנכון לפרסם הודעה על ביטול מכירה בדף הרכישה בטרם לסגירת מכירה ו/או תשלח הודעה על ביטולה לרוכשים במסגרת המכירה בדוא"ל שמסרו בעת ביצוע הרכישה, לפי עניין.

יב. בכל מקרה כאמור, תציג החברה ללקוח את סיבת הביטול, וכן תשיב ללקוח כל סכום ששולם, ככל ששולם על ידו, בכפוף לתנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין.

יג. במקרה של ביטול מכירה על ידי החברה וזאת בין היתר בנסיבות המפורטות בסעיף זה, לא תהא לרוכשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ככל שהחברה תפעל בהתאם לאמור בסעיפים (יא) ו-(יב) לעיל.

12.4    במידה ונעשה שימוש בכרטיס דביט, זיכוי רכישה בעת שימוש בכרטיס זה יתבצע באחד מהאופנים הבאים בלבד:

א.    זיכוי לכרטיס אשראי אחר שאינו מסוג דביט.

ב.    זיכוי חשבון "עברית" לרכישה עתידית.

12.5    שימוש בקופונים. כל סוגי הקופונים ללא יוצא מן הכלל.

א.  שימוש בקופונים אינו תקף לרכישת מארזי ספרים.

ב. חלק מצומצם מהספרים אינם זמינים לרכישה באמצעות קופונים בשל בחירתם של חלק מההוצאות לאור לא להשתתף בכל סוג של מבצע.

ג. ניתן לעשות שימוש בקופון פעם אחת בלבד. במקרה של ביטול רכישה שהתבצעה באמצעות קופון, מכל סיבה שהיא, לא ניתן יהיה לעשות שימוש חוזר בקופון הנ"ל בכל רכישה נוספת. 

13. קניין רוחני

13.1   כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או באפליקציות לרבות עיצובם, ו/או תוכנם, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים, שהתירו לה לעשות באלה שימוש במסגרת האתר ו/או האפליקציות ו/או שיווקן, לפי העניין.

13.2   אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר ו/או באפליקציות ו/או יתר פריטי הקניין הרוחני המפורטים בסעיף 13.1 לעיל, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלבנטי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

13.3   שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה ובפרט סימן המסחר "עברית" כל ספר. בכל מקום – חנות הספרים (השם ו/או העיצוב המצורף אליו), הינם קניינה הבלעדי של החברה ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.


 14. הגבלת שימוש

14.1   אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי הרלבנטי.

14.2   תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או באפליקציות ו/או בתוכניהם בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת, אלא בהתאם לאמור בתנאי שימוש אה.

14.3  הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים בזאת שלא:

א.  לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות;

ב.  לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן;

ג.  לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או התוכן הדיגיטלי;

ד.  לעשות שימוש ברובוט, עכביש , סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי;

ה.  להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג'.

14.4   הנך מתחייב בזאת לשפות את החברה במלואה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את החברה לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידך ו/או אחר מטעמך.

15. תוכן משתמשים

15.1 האתר רשאי יהיה לאפשר בהתאם לשיקול דעתו פרסום והעלאה של תכנים ומידע, לרבות פרסום חוות דעת של משתמשים בקשר לשירותים, תכנים ספרותיים סופרים ומשוררים ("תוכן משתמשים").

15.2 הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שהחברה ומפעילי האתר, רשאים על פי שקול דעתם הבלעדי ובכפוף לכל דין, לסרב לפרסם מידע, כולו או חלקו, שנמסר על ידי משתמשים במסגרת תוכן המשתמשים ו/או למחוק מידע שהועלה במסגרת תוכן המשתמשים כאמור בין אם פורסם באתר ובין אם לאו, והכל בלא שניתנה הודעה מוקדמת על כך למשתמש אשר מסר את המידע הרלבנטי, ולמשתמשים כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

15.3 החברה, הנהלת האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות למחוק מידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים, על פי שקול דעתם הבלעדי בין אם הפרסום מפר את הוראות התנאים ו/או הדין ובין אם לאו.

15.4 משתמשי הקצה באתר ו/או באפליקציות נותנים בזאת את הסכמתם כי כל מידע אשר יימסר על ידם במסגרת תוכן המשתמשים ואשר יפורסם בו ייחשף בפני כל המשתמשים האחרים באתר ו/או כל המשתמשים האחרים ברשת האינטרנט. לפיכך, למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר למידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים.

15.5 כל משתמש שיגיש תכנים או מידע לפרסום במסגרת תוכן המשתמשים מתחייב כי תוכן המידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל המשתמשים מתחייבים שלא להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:

א. מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.

ב. מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו.

ג. מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.

ד. מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.

ה. כל מידע אשר פוגע ו/או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל.

ו. דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב - 1982.

ז. כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.

ח. כל תוכן ומידע על קטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

ט. מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום באתר ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן האתר של החברה ו/או של צד ג' כלשהו לרבות "סוסים טרויאניים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.

י. כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור.

15.6 החברה הנהלת האתר ומפעיליו רשאים להסיר מידע ו/או למחוק מידע מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים כאמור לעיל, וכן לחסום ו/או להפסיק ו/או להגביל השימושים משתמשי קצה, שהחברה ו/או הנהלת האתר חוששת כי משתמש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים, ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

15.7 הנך מאשר כי ידוע לך שלחברה ולמפעילי האתר אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות תוכן המשתמשים בכלל, ותגובות וחוות דעות של משתמשים ואי לכך החברה אינה יכולה להבטיח ו/או להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק תוכן המשתמשים ככל שהנך מסתמך על פרסומים אלה, אתה עושה כן על אחריותך המלאה והבלעדית ומבלי לגרוע מן האמור, החברה מציע לך לנקוט משנה זהירות בטרם שתסתמך על פרסומים כאמור.

15.8 פרסום של תוכן המשתמשים ו/או פרסום קישורים של צדדים שלישיים, אינו מהווה הצעה לרכישת שירותים אלו על ידי החברה ו/או הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או אישור מאת החברה ו/או מי מטעמה וכל הסתמכות מצד המשתמשים על מידע ותכנים אלו הינה באחריותם הבלעדית.

15.9 המשתמש מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי תוכן ומידע שהוגשו על ידי אותו משתמש ו/או באמצעותו ו/או על ידו ו/או אחר מטעמו באתר במסגרת תוכן המשתמשים והוא פוטר את הנהלת האתר מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.

15.10 המשתמשים מסכימים כי להנהלת האתר תהיה הזכות לעשות בכל עת וללא עלות מכל סוג שהוא, כל שימוש במידע שיימסר באתר, בכפוף לכל דין ועל פי שקול דעתה של הנהלת האתר, לרבות חשיפת פרטי מפרסם המידע, והכל מבלי לקבל לכך הרשאה נוספת מהמשתמש אשר פרסם או מסר את המידע הרלבנטי ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת ו/או כל תביעה.

16.אחריות ושיפוי

16.1  האתר ו/או האפליקציות, ובכלל זה תוכנם ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בהם, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) .

16.2  לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירות ו/או התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיך.

16.3  השימוש באתר ו/או באפליקציות ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

16.4  בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או באפליקציות ו/או במידת שביעות רצונך מהם.

16.5  מחמת העובדה שהמוצרים ו/או השירותים המסופקים באתר ו/או באפליקציות, מבוססות כידוע על טכנולוגיות, שמטיבן עלולות להיתקל בתקלות שונות. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר ו/או האפליקציות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

16.6  בהקשר זה, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת מוצרים ו/או שירותים ו/או תכנים דיגיטליים ו/או אפליקציות, כתוצאה מאירועים ו/או רכיבים בשירות (כגון וכאמור אספקה), שאינם בשליטתה.

16.7  מבלי לגרוע מן האמור ובמקרים המתאימים (להוציא ולשם הדוגמא, רכישות שביצעת בחנויות האפליקציות הרלבנטיות), תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובך בגינה, באופן שיחשב (במקרה המוצדק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לגבי הסרת אחריותה של החברה במקרים כאמור), לפיצוי מלא ומוסכם על ידך בגין נזקים ו/או טענות ככל שיש לך בקשר עימם.

16.8  אתר זה עשוי להכיל כאמור קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים.  קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור ו/או המלצה לגבי החומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

16.9  האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות אם יתפרסמו מעת לעת על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה או מי מטעמה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כאמור כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים וכל הסתמכות ו/או פעולה לפיהן, הינן באחריותו של המשתמש בלבד.

16.10 החברה מכבדת את פרטיותך באתר ו/או באפליקציות, ככל שהדבר נתון לשליטתה. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר ו/או האפליקציות נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

16.11 ככל שאתה תושב חוץ, הנך מתבקש להודיע על כך לחברה בליווי מסמכים מאמתים. ואולם יובהר, כי בכל מקרה, לא יהיה בכך להשפיע על מחיר העסקה הסופי כפי שהוא מופיע באתר.

16.12 הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - כתוצאה מפעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה ו/או ללא הרשאה מהחברה בקשר ישיר ו/או עקיף, עם האתר ו/או האפליקציות.

17. שירות לקוחות

בכל מקרה של שאלה בנושא התוכן הדיגיטלי או תקלות טכניות אחרות, הנך מתבקש ליצור קשר עם מחלקת שירות

הלקוחות של החברה, באמצעות דף צור קשר באתר החברה או באמצעות כתובת מייל: service@e-vrit.co.ilאו אלמחלקת שירות לקוחותידיעות אינטרנט, נח מוזס 1, ראשון לציון.
 
18. שינויים באתר ו/או באפליקציות

18.1 החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ו/או האפליקציות, המראה שלהם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, וכן תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ו/או לשנות כל היבט אחר הכרוך באלה.

18.2 שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב.

18.3 לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

18.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את אספקת השירותים כאמור, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר ו/או באפליקציה הרלוונטית הודעה על הפסקת השירותים מראש כמפורט בסעיף 20 להלן ו/או בהתאם לצורך.

19. דין ושיפוט

19.1 תנאי שימוש אלה מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.

19.2 הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. אין לתת תוקף לכללי ברירת הדין וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

19.3 אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית. האמור לעיל בסעיף זה יחול בהתאמה ובפרט ביחס להוראות החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג 2013.

20. שינוי בתנאי שימוש אלה

20.1 החברה שומרת על זכותה לשנות , בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת , את תנאי השימוש ("השינויים"), ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הטמעת ההתייחסות אליהם בתנאי שימוש אלה ו/או בזירות השירותים ו/או המוצרים הרלבנטיות באתר. לפיכך, החברה ממליצה לך לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת, אף אם הנך נוהג להשתמש בשירותי ו/או מוצרי ו/או באפליקציות מבית עברית, קרי מחוץ לאתר.

20.2 פניה בנוגע לאתר, לרבות בקשר לתנאי שימוש אלו יש לשלוח אלינו דרך עמוד צרו קשר או באמצעות פרטי הקשר המפורטים בסעיף 17 לעיל.

21. ארנק רומנטי

21.1 למען הסר ספק בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, והוא מתייחס לנשים וגברים כאחד.

21.2 מי שרכש ספר/ים דיגיטלי/ים מקטגוריית "רומן רומנטי" ו/או "רומן ארוטי" שאינו במבצע, זכאי לצבירת סכום של שלושה (3) ₪ בלבד, למימוש עצמי בלבד באתר ו/או באפליקציות בעת רכישת ספר דיגיטלי, שאינו במבצע ועלותו מעל 18 ₪ מהקטגוריה של "רומן רומנטי" ו/או "רומן ארוטי" (להלן: "פעילות הארנק הרומנטי"). 

21.3 חבר מועדון ב"עברית", שרכש ספר דיגיטלי מהז'אנר הרומנטי זכאי במסגרת "פעילות הארנק הרומנטי" לצבירה של 3 ₪ בגין הרכישה וכן לצבירה נוספת של 10% מערך הרכישה וזאת בתקופת "פעילות הארנק הרומנטי".

21.4 תקופת פעילות הארנק הרומנטי: החל מיום 1 בספטמבר 2019 ועד ליום 16 באפריל 2023. 

21.5 החל מיום 17 באפריל 2023 "פעילות הארנק הרומנטי" תופסק.

21.6 כל הנקודות אשר נצברו ללקוח במסגרת "פעילות הארנק הרומנטי" עד ליום 16 באפריל 2023, תהיינה תקפות וניתנות למימוש עד לתאריך 01.04.2024.

21.7 ניתן לממש את מלוא סכום הנקודות שנצברו או את חלקו. לדוגמא: אם הרוכש מעוניין בספר שעלותו 25 ₪ ולזכותו נצברו 30 ₪, יוותרו לו לאחר הרכישה 5 ₪.

21.8 לא ניתן לממש צבירת סכומי בונוס במסלול "פעילות הארנק הרומנטי", באם נצברו מחוצה לו (כגון על בסיס שימוש בקופונים, "שוברים במחיר משתלם" והשאלות).

21.9 רכישה שבוצעה, כולה או חלקה, באמצעות נקודות בונוס שנצברו באיזה ממסלולי הצבירה ב"עברית" (המפורטים בתקנון זה ובפרט במסגרת "פעילות הארנק רומנטי"), לא תזכה בצבירת נקודות בונוס נוספות בחשבון הלקוח, אם בסל הקניות קיימים ספרים מקטגוריית "רומן רומנטי" ו/או "רומן ארוטי" וכן ספרים שאינם מקטגוריה זו. 

21.10 לא ניתן לקבל תשלום כספי ו/או אחר בגין זכאות לסכום הבונוס, חלף מימושו באתר ו/או באפליקציות כאמור.
 
21.11 תוקפן של נקודות שלא מומשו עד ליום 01.04.2024 יפוג והחל ממועד זה לא ניתן יהיה לממש את הנקודות שנצברו ו/או לקבל זיכוי על נקודות שמומשו. 

21.12 ככל שלקוח מימש את הנקודות שנצברו לטובתו בגין "פעילות הארנק הרומנטי" ברכישה שבוצעה עד ליום 31.3.2024 ולאחר מימוש הנקודות חזר בו וביקש לקבל זיכוי של הנקודות שמומשו כאמור, לא יוכל הלקוח לקבל את הזיכוי בגין הנקודות שמומשו לאחר שפג תוקפן, קרי: לאחר ה-01.04.2024. 
לדוגמה: לקוח שעשה שימוש ב"פעילות הארנק הדיגיטלי" וצבר נקודות, אשר מומשו על ידו ברכישה שביצע ביום 31.3.2024, לא יוכל לחזור בו מהרכישה הנ"ל ולקבל זיכוי בגין הנקודות שמומשו על ידו לאחר שפג תוקפן, החל מיום 01.04.2024. 

21.13 "עברית" לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה יימנע, מכל סיבה שהיא, מימוש הנקודות שנצברו ע"י הלקוח.

21.14 "עברית" תודיע ללקוחותיה על ביטול "פעילות הארנק הרומנטי" החל מיום 17.04.2023 ועל הזכות לממש את הנקודות שנצברו לטובתם עד ליום 31.3.2024 באמצעות הדיוור הפרסומי שנשלח על ידי "עברית" ללקוחות שאישרו קבלת דיוור פרסומי. ככל שלקוח לא אישר קבלת דיוור פרסומי או הסיר את עצמו מרשימת הדיוור הפרסומי, יהיה הלקוח מנוע מלטעון כי לא קיבל את ההודעה על ביטול "פעילות הארנק הרומנטי". 

21.15 "עברית" שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את "פעילות הארנק הרומנטי" ומימושה, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל פעילות זו.

21.16 ל"עברית" נתונה הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי "פעילות הארנק הרומנטי" ו/או מימושה, משכה ומועדיה, להאריך אותם או לקצרם, להפסיק את הפעילות, לשנות את תנאיה, להוסיף או לגרוע מרשימת הספרים המשתתפים בפעילות זו ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן על השינוי הודעה מראש. הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והלקוח מוותר על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות ו/או מועדיה.

22. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר פעילות הארנק הרומנטי, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

23. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב- יפו.

24. לכל שאלה או הבהרה בקשר עם פרטי ההטבה ניתן לפנות באמצעות שירות הלקוחות של "עברית" בכתובת מייל: service@e-vrit.co.il.

22. "מקום למחשבה"

22.1 מטרת "מקום למחשבה" לתת מקום לכל אחד להביע בטקסט קצר של עד 250 תווים, תחושות, רגשות ומחשבות על מה שעובר עליך כאדם או עלינו כאומה מאז אירועי ה-7 באוקטובר.

22.2 כל טקסט שנכתב יכול להיות חתום בשמך או בכינוי ורק בשפה העברית.

22.3 הטקסט עולה אוטומטית לאתר.

22.4 פרסום הטקסט על ידי עברית בכל פלטפורמה שהיא לא תזכה אותך בתמלוגים כלשהם בגין הפרסום ב"מקום למחשבה" או כל שימוש אחר בו והנך מאשר באופן בלתי חוזר כי לא תדרוש מעברית תשלום של תמלוגים כלשהם בגין פרסום הטקסט ב"מקום למחשבה" או בכל פלטפורמה אחרת שבה עברית תעשה שימוש בטקסט.

22.5 אפשר לשתף את הפעילות בכל כלי רלוונטי.

22.6 עברית שומרת לעצמה את הזכות להוריד טקסטים שנראים לה בלתי הולמים ופוגעניים בכל עת.

22.7 עברית אינה מעדכנת את המשתתפים שהטקסט שלהם הורד.

22.8 כמות הטקסטים אינה מוגבלת, כך שניתן לכתוב כמה טקסטים שרוצים ובלבד שכל טקסט יהווה יצירה מקורית שלכם והנכם בעלי הזכויות הבלעדיים בו או בעלי רישיון לעשות שימוש בתכנים הנכללים בטקסט.

22.9 למען הסר ספק, אישור תקנון זה על ידכם מהווה הצהרה לכל דבר ועניין, כי הנכם בעלי זכויות היוצרים הבלעדיים בטקסט ו/או כי קיבלתם רישיון לעשות שימוש בתכנים הנכללים בטקסט מבעלי הזכויות בתכנים הללו.

22.10 מלוא האחריות על הטקסט היא על הכותב בלבד. עברית לא תישא בשום אחריות ו/או נזק הנובע, במישרין או בעקיפין, משימוש בטקסט ואישור תקנון זה על ידך מהווה התחייבות בלתי חוזרת מצדך לשאת במלוא האחריות לכל נזק שייגרם לעברית או למי מטעמה  ו/או לצדדים שלישיים בגין פרסום הטקסט או השימוש בו.

22.11 הינך מצהיר ומאשר כי  בפרסום הטקסט או כל חומר הכלול בו לא יהיו משום עבירה ו/או הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות, כולל הפרת זכויות יוצרים של גורם כלשהו, פרסום דיבה, או פגיעה בפרטיות.

22.12 ככל שעברית תידרש או תיתבע לשלם סכום כלשהו בגין פרסום הטקסט, הנך מתחייב לשפות את עברית על כל סכום שעברית תשלם או שתחויב לשלם, מכוח תביעה או דרישה כאמור, וכן על כל הוצאה שעברית תוציא או תידרש להוציא בקשר עם תביעה או דרישה כאמור.

23. מבצעים באתר: קולי, מודפס ודיגיטלי

23.1 עברית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להאריך או לשנות את המבצע ותנאיו, לשנות מחירים ולהודיע על סיומו של המבצע, בכל עת ו/או עד גמר המלאי ו/או לאלתר ו/או ללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא והכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של עברית וכן לשנות או לתקן בכל עת את תקנון מבצע זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל הוראה בתקנון.

23.2 עברית אינה אחראית לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד וכד´, אשר ייגרמו ללקוח, במישרין או בעקיפין, בגין חוסר יכולת טכנית לרכוש את הספר/ים באתר.

23.3 הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד עברית, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיום התחרות. 

האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ולנשים באופן שווה.

    *התקנון עודכן ב-06 בדצמבר 2023