הזן קוד לכניסה
 
  • אני רוצה להישאר מחובר/ת במחשב זה
  • ברצוני לקבל מידע על ספרים חדשים ומבצעים לזמן מוגבל למייל
 

שכחתם סיסמה?
הכניסו את הדואר האלקטרוני עימו
נרשמתם ותקבלו מייל לאיפוס הסיסמה
מייל לאיפוס סיסמתכם נשלח לכתובת
האימייל שהזנתם

  • צבירת נקודות ברכישת ספרים במחיר מלא
  • ספר דיגיטלי מתנה ביום ההולדת
  • צבירת נקודות במסגרת "חבר מביא חבר"
כל הספרים

ספרים דיגיטליים מתנה לרוכשי  טאבלטים SAMSUNG  מסדרת A /E /S2 TAB
 
1. החל מ -1.1.2015 ועד ל-30.3.2016 ו/או גמר מלאי הספרים (כהגדרתו להלן), הרוכש מכשיר טאבלט Samsung Tab A /E /S2 מתוך רשימת דגמים תומכים שתקבע ע"י סמסונג ישראל ותתעדכן מעת לעת (להלן: "המכשירים") יוכל להוריד ספר דיגיטלי מתנה מאתר "עברית", מתוך רשימת הספרים (כהגדרתה להלן), אחת לחודש למשך שנה (להלן: "ההטבה"), באמצעות אפליקציית "עברית" שתותקן על ידי סמסונג ישראל (ובאחריותה) במכשירים.
2. ההטבה תינתן לפי התקנון המפורט להלן. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, והוא מתייחס גם לנקבה.
3. מעניקי ההטבה הם   סמסונג ישראל (להלן "סמסונג") וידיעות אינטרנט בע"מ (להלן: "עברית".  סמסונג ו"עברית" ביחד יכונו להלן: "מעניקי ההטבה").
4. במסגרת ההטבה רוכשי המכשירים (להלן: "המשתמש" ו/או "המשתמשים"), יוכלו להוריד למכשירים שברשותם, ספר דיגיטלי אחד, ללא תשלום, אחת לחודש, מתוך רשימה מוגדרת, שתתעדכן מעת לעת (להלן גם: "ההטבה").
6. רוכשי מכשירי סמסונג יוזמנו להיכנס לאתר, ולבחור באתר ספר אלקטרוני אחד, מתוך רשימת הספרים הניתנים למימוש, המוצעת באתר (לעיל ולהלן: "רשימת הספרים").
7. מובהר כי למעניקי ההטבה ו/או ל"עברית" הזכות לערוך שינויים ברשימת הספרים, להוסיף ולגרוע ספרים ממנה לפי שיקול דעתם הבלעדי, או להחליפה מעת לעת.
8. במהלך תקופה של חודש (בראשון לכל חודש),  למשך 12 חודשים בלבד מיום המימוש הראשון, יוכל רוכש המכשירים לממש ההטבה פעם אחת בלבד ולקבל ספר דיגיטלי אחד בלבד, מתוך רשימת הספרים, כהגדרתה להלן.
9. מלאי הספרים הדיגיטליים שיחולקו במסגרת מבצע זה הוא בכמות מינימאלית של 1000 ספרים (במילים: אלף). לאחר שיחולק כל מלאי הספרים למשתמשים יסתיים המבצע, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 19 להלן. 
10. את הספרים ניתן להוריד ולקרוא באמצעות אפליקציית "עברית" לאנדרואיד (לעיל ולהלן: "האפליקציה").
11. מובהר כי מימוש ההטבה, במכשירי האנדרואיד, אפשרי דרך אפליקציית ואתר "עברית" בלבד ולא דרך חנות Google Play.
12. מובהר למען הסר ספק כי ההטבה אינה תקפה ביחס למכשירים המבוססים על מערכת ההפעלה   iOS או ב- App Store של חברת "אפל" והספרים הדיגיטליים ניתנים להורדה חינם למכשירים באמצעות אפליקציית "עברית" בלבד.
13. לשם מימוש ההטבה על המשתמש להיכנס ל"אזור האישי" באפליקציה ולהזין שם משתמש (כתובת מייל) וסיסמא אישית.
14. כדי להוריד את הספר למכשירים, יידרש המשתמש  להיכנס ל"חנות" המופיעה באפליקציה – משם יגיע לעמוד ההטבה ללקוחות סמסונג בו תוצג רשימת הספרים, לאחר בחירת הספר ומעבר לעמוד הרכישה על המשתמש לממש את קופון ההטבה ללקוחות סמסונג.כמו-כן עליו לוודא כי מחיר הספר השתנה ל- 0 ₪. יש לאשר את התקנון ולסיים את התהליך והספר ירד לספריה במכשירים.
15. מובהר כי מעניקי ההטבה אינם אחראים לכשל טכני או אחר במכשיר המשתמש ו/או במחשב המשתמש ו/או באתר אשר ימנע את הורדת ספר/ים למכשיר המשתמש ו/או את סנכרון המכשיר עם האתר ו/או את הורדת האפליקציה למכשיר המשתמש.
16. מובהר כי לא ניתן לקבל ספרים נוספים מעבר לרשימת הספרים הנ"ל, ולא ניתן לקבל הטבה או ספר חלופי או כל שווה ערך. אין אפשרות זיכוי ו/או החזר ו/או החזרה ו/או שינוי ו/או המרה בגין ההטבה. למען הסר ספק מובהר כי ההטבה אינה כוללת אפליקציות ו/או ספרי ילדים, אלא את ספרי הקריאה בהתאם לרשימת הספרים בלבד.
17. מעניקי ההטבה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה יימנע מימוש ההטבה במלואה או בחלקה ע"י המשתמשים.
18. מעניקי ההטבה שומרים לעצמם את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת ההטבה, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את הענקת ההטבה.
19. למעניקי ההטבה הזכות, בכל  עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך אותו או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, להוסיף או לגרוע מרשימת הספרים המשתתפים במבצע ולשנות הוראות תקנון זה הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי, ובלבד שתינתן על השינוי הודעה. הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והמשתמשים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי ההטבה ו/או מועדיו.
20. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 
21. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב- יפו.
22. לכל שאלה או הבהרה בקשר עם פרטי ההטבה ניתן לפנות באמצעות שירות הלקוחות של "עברית" בכתובת מייל: service@e-vrit.co.il